Past Presidents

Venkat

Venkat Vavilala
2018

Hansa

Hansa Sawlani
2017

Gaurav

Gaurav Kumar
2016

Ramesh

Ramesh Unni
2015

Vijay

Vijay Dave
2014

Arvind

Arvind Gandhi
2013

Mohan

Mohan Kesani
2012

Ramesh

Ramesh Kanuru
2011

Krishnakant

Krishnakant Raiker
2010

Rupesh

Rupesh Shah
2009

Ravi

Ravi Bhagwat
2008

Raja

Raja Devanathan
2007

Nisheeth

Nisheeth Gupta
2006

Ramesh

Ramesh Gaud
2005

Surendra

Surendra Shah
2004

Vimal

Vimal Pathak
2003

Ram

Ram Gupta
2002

Shailesh

Shailesh Bhatt
2001

Anil

Anil Kothari
2000

Vidhyadhar

Vidhyadhar Gandra
1999

Vidya

Vidya Kora
1998

Panna

Panna Barai
1997

Harish

Harish Shah
1996

Ashwani

Ashwani Kumar
1995

Amarnath

Amarnath Agarwal
1994

Arjun

Arjun Gupta
1993

Prakash

Prakash Makam
1992

Shreyas

Shreyas Desai
1991

Sarla

Sarla Goel
1990

Harsh

Harsh Dalal
1989

Bharat

Bharat Barai
1988

Surjit

Surjit Patheja
1987

Krishnan

Krishnan Potti
1986

Shodhan

Shodhan Patel
1985

Koppolu

Koppolu Sarma
1984

Vijay

Vijay Dave
1983

P.R.

P.R. Unni
1982